Standardside

Nedenstående referat fra generalforsemlingen januar 2019.
 

Valg af referent og dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 2018.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlem, på valg er: Hans Kurt Strevelin og Anneke de Hertog.
Valg af suppleant.
Indstilling af dommer til LU 2019.
Kommende aktiviteter i klubben fremover, ønsker og ideer!!
Eventuelt.
 
Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. januar 2019 kl 11.
 
Punkt 1: Valg af referent og dirigent
Hans-Kurt valgt.
 
Generalforsamlingen er indkaldt som lovene foreskriver og derfor kan den afholdes lovligt.
Deltagere: Arno, Anneke, Ingrid, Niels Åge og Hans-Kurt
 
Punkt 2: Formandens beretning:
Jeg vil byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Det har været et meget spændende år både for vores nye bestyrelse og ikke mindst for dem, der går op i udstilling. Der
var ingen landsudstilling i 2018, men Europa-udstilling. Et kæmpe arrangement hvor der deltog ca 30.000 dyr.
Der deltog også mange Barneveldere i stor og dværg. De fleste kom fra Holland og Tyskland. 4 danske udstillere og en enkelt fra Rumænien.
Dyrene fordelte sig med 32 høns af junior-udstillere, 106 stor og 91 dværg.
Som klub regnede vi med at få en meget travl og stor Barnevelderstand. Men det endte med, at ingen specialklub kunne få en stand. Det var alle specialklubber noget skuffede over, og også
at de ikke engang kunne sende en klar mail om den manglende stand på Europa-udstillingen. Fordi alle, der kontaktede Dffr fik at vide, der højest kunne blive 4 til 6 m2 standplads,
så disponerede vi ud fra dette. Vi fik derfor fremstillet et flot banner med vores nye logo, som vi dog fik lov til at hænge op. Det resulterede bl.a. i, at vi fik et nyt medlem, så banneret
blev godt og vel tilbagebetalt igen.
Vi vil fremadrettet bruge banneret på lokaludstillinger, så vi på den måde bliver mere synlige og forhåbentlig får flere medlemmer.
Ellers har der været hønsedag i september. Et meget spændende arrangement, men desværre var der igen meget få deltagere. Der var til gengæld mange dyr, for at de to dommere havde noget at bedømme.
Simpelthen for at få vores Barnevelderdommere på en linie, efter vi fik tilpasset den nye randtegning. Så kort sagt STØT klubben i, at vi i fremtiden også kan afholde en hønsedag - så venligst deltag i disse arrangementer.
Hvad skal der i jeres øjne til, for at få flere deltagere til en hønsedag ?.
I denne generalforsamling deltager Ingrid, som vi ønsker at overrække en gave for hendes kæmpe indsats i foreningen gennem mange år. Tak til Ingrid for dit store omhyggelige arbejde for foreningen. Uden
din kæmpe indsats havde Barnevelder-klubben nok ikke eksisteret i dag.
Jeg ser frem til et rigtig godt 2019.
 
Punkt 3: Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 2018
Kasserer Anneke fremlægger:
Regnskabet er forskudt, så lidt af regnskab 2017 og 2018 indgår, derfor er indtægterne ikke retvisende. Polo/t-shirts til salg. Håbet var, at kunne sælge dem på EE2018, men ingen stand
lig med intet salg.
Ny bank, derfor er regnskab opdelt i Bank og kontant. For at være overskueligt.
Der er næsten kr 6.000 på kontoen. Mangler 10 kontingentindbetalinger for 2018 .
18.1.2019 har Rita Jefsen revideret regnskabet. Freelance regnskabskyndig.
Udgiften til trøjer skulle gerne komme ind igen, der er stadig nogle med gl. logo, som kan sælges.
Nyt logo er rost af Niels Åge,
Regnskab godkendt.
 
Punkt 4. Indkomne forslag - der var ingen
 
Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlem
Anneke og Hans-Kurt er på valg. De modtog genvalg.
 
Punkt 6. : Valg af suppleant.
Valg af 1 bestyrelsessuppl., 1 revisor og 1 revisorsuppl. 
Valgt: 1. suppl. Niels Åge, 2. suppl. Walter., 1. revisor Lita Jefsen
Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabsmøde i D.F.f.R.  Afholdes lørdag den 25. maj 2019 i Silkeborg.
Arno deltager.
 
Punkt 7: Indstilling af dommer til LU 2019.
Indstilling af dommer til landsudstillingen - indstillet: Henrik Timmer fra Holland og Kenneth Jensen, Skjern. Dffr´s hjemmeside er ikke ajourført, så vi ved ikke hvornår
udstillingen løber af stablen. Kunne være den 7/8. eller 14/15. december 2019.
 
Punkt 8: Kommende aktiviteter i klubben fremover, ønsker og ideer!!
Arno fremsender Barnevelderbladet, dagsorden og godkendt referat fra generalforsamlingen. Ajourført medlemsliste pr 1. marts 2019
og det godkendte og underskrevne regnskab 2017/2018.
Hønsedagen - skal vi slå os sammen med de andre klubber? - der skal også afholdes en lokal hønsedag - bestyrelsen finder en dag, og hos hvem
den skal afholdes hos.
Foreningens blad udsendes i marts april 2019.
 
Punkt 9: Eventuelt:
Regler for opbevaring og brug af medlemmers personhenførbar data beskrives, så foreningen overholder dansk lovgivning på området.
MobilPay indføres - det kræver, at formanden får alle bestyrelsesmedlemmers cpr og fulde adresse, som tilstiles foreningens bank.
Ingrid blev tildelt æresmedlemsstatus for sit mangeårige medlemsskab og arbejde for foreningen, både i bestyrelsen og med hønsene.
 
 

Årets generalforsamling 2020

Referat. Barnevelderklubben 08. februar 2020

hos Ingrid Larsen, Ørbæk

 

1. Deltagere: Arno, Anneke, Karl Erik, Ingrid, Niels Åge, Karl Nielsen, Rene,

Karsten og mig selv (Tove)

Dirigent: Rene Lander

Referant: Tove Jensen

 

2. Formandens beretning:

Velkommen til alle og tak til Ingrid for at huse os i dag.

Aktiviteter i 2019:

Hønsedag i Viborg sammen med andre racer. 6 medlemmer udstillede.

2 udflugter.

Landsudstillingen, god og pænt besøgt.

3. Regnskab:

Anika fremlægger regnskab

31.12.2019 Bank: Kr. 1.281,25

Kasse: Kr. 883,50

Investering: Kr. 2.375,54

 

Medlemmer: Ca 35

Rundbordssnak om økonomi og udstilling,

Medlemsblad med fodpost.

Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg til Karl Erik Nissen. og Bjarne Skjødt Jakobsen.

6. Valg af suppleanter

Genvalg til Niels Åge Eis Pedersen, 1. suppleant

 

- Karl Nielsen, 2. suppleant

7. Indstilling af dommer til LU 2020

1. dommer Jan Kip, Holland;

bestyrelsen arbejder på en mere.

8. Kommende aktiviteter.:

Udflugt til udlandet, mulig 9. – 11. eller 12 oktober

til Tyskland og Holland.

Hønsedag: Barnevelderdag eller sammen med andre klubber evt. 3. okt.

Assens eller egen klub? 26.9

Barnevelderdommer!

9: Eventuelt:

MobilPay: kontingent og andet til Anneka: 2890 6603

Web: Hans Kurt Strevelin, St. Merløse

 
 
 
 
 
 
 
Sidst ajourført 01042019/HKS
 

 

Referat fra generalforsamlingen på LU  10. december 2017

Deltager: Walter Niemann, Svend Erik Holm, Bjarne Skjødt Jacobsen, Niels Åge Pedersen, Karl Erik Nissen, Anneke De Hertog, Ingrid Larsen og Arno van Herpen.

1. Dirigent: Svend Erik Holm
   Referent: Arno van Herpen

2. Formandens beretning.
    LU var sidste år desværre aflyst pga fugleinfluenza.
    Ingrid trak sig som kasserer og Anneke blev valgt ind som ny kasserer.
    Vi nødt til at ændre vores vedtægter for at kunne skifte bankforbindelse og at
    Anneke kan overtage arbejdet som kasserer i klubben.
    Ændring i vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
 
    Hønsedag 2017 blev desværre aflyst pga for lidt tilmeldinger.
  
    I september 2017 blev der afholdt et bestyrelsesmøde hos Anneke hvor de nye    vedtægtsændringer blev gennemgået og godkendt af en samlet bestytelse.

   Der har været en par medlem til hønsedagen i Hundslund. Et godt initiativ for at prøver at få
    mere gang i vores klub og vores lille race.

    Turen til Holland i december 2017 blev gennemført, trods der kun var 4 tilmeldte.
    Det var en dejlig tur. Niels Åge var skuffet over at der ikke var flere tilmeldte til selve turen.

    Formandens årbBeretning blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab.
    Kassereren fremlagde revideret regnskab. for 2017
    Bilag blev udleveret, gennemgået og generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.
   
    Bankgebyr er blevet for store i vores nuværende bank, Den Danske Sparkasse(banken vi skifter til) tage ingen gebyr.

4. Indkommende forslag: vedtægts Ændring.
   
    Barnevelder bestyrelse vil i fremtid indstiller flere Æresmedlemmer.
    ( gratis kontingent, osv).
    Se vedtægter!! Se bilag.
    Bestyrelse anbefaler at de fremlagte vedtægts ændring vedtages. Afstemning om ændringerne foregik ved håndsoprækning.


    Alle på genrarforsamlingen fremmødte stemte for vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne er derfor vedaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:
    Walter Niemann, Bjarne Skjødt Jakobsen og Arno van Herpen.
    Bjarne og Arno blev genvalgt. Walter ønsker ikke genvalg.

    Ny Bestyrelse er :
    Formand: Arno van Herpen
    Kasserer: Anneke de Hertog
    Bestyrelsesmedlem: Hans-Kurt Strevlin
    Bestyrelsesmedlem: Karl Erik Nissen
    Bestyrelsesmedlem: Bjarne Skjødt Jakobsen
    
    Vi siger mange tak til Walter for det store arbejde han har lagt i kubben gennem mange år.
    Vi byder Karl Erik Nissen velkommen som vores ny bestyrelsesmedlem.

6. Suppleanter: 1.Walter Niemann
                          2. Niels Åge Eis Pedersen

7. Indstilling af dommer til LU/EU '18
    Horst Niesobski samt Kenneth Jensen fra Skjern indstilles.
    Svend Erik Holm fortalt, at det ikke er sikkert vi får en af disse dommere til næste årets EU'18, fordi det sker tit, at der bliver indstillet udenlandske dommer.

8. Kommende aktiviter:
    Hønsedag!!
    Vi vil senere bekendtgøre hos hvem og hvornår.
  
    EU'18:
    Ressourcerne bliver fordelt løbende af året.
    Der skal sendes indbydelse til de forskellige udlandske Barnevelderklubben pr mail samt en tilmeldingsblanket.


9. Eventuelt.
    Vi vil gerne bliver ved med at afholde vores egen klubs hønsedag, som normalt bliver afholdt om efteråret samt at det er en rigtig god idé at bliver ved med deltage i Hundslunds hønsedag for specialklubberne.
    Vi tror på den måde, at vi kan få mere fokus på vores smukke race og dermed flere medlemmer og nye avler.


Bestyrelsen ved Arno.

=================================================================================

Hermed indkaldes til generalforsamling søndag den 10 dec. 2017 kl. 13.00
Generalforsamlingen afholdes på Landsudstilling en i Herning  Vi samles lige før på klubbens stand og går til et mødelokale. Bemærk at kommer der ændring på tidspunktet vil der blive informeret via klubstanden på LU17

Alle medlemmer som har betalt  kontingent for 2017 kan deltage.

Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden:
1. Valg af referent og dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab
4. Indkommende forslag.  Bestyrelsen foreslår vedtægts  ændring     
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er

Walter Niemann, Bjarne Skjødt Jacobsen og Arno von Herpen

6. Valg af suppleant
7. Indstilling af dommer LU 2018
8. Kommende aktiviteter og hvad ønsker medlemmerne af klubben fremover? Ideer, ønsker og       hvordan vi fordeler ressourcerne(EU18 udstilling)
9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Walder Niemann,Formand

Forslag til nye vedtægter for Barnevelderklubben af 1982

LOVE FOR BARNEVELDERKLUBBEN AF 1982, SPECIALKLUB UNDER

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (D.F.f.R.)

 

 § 1. Klubbens navn:

Barnevelderklubben af 1982

 § 2 Formål.

Barnevelderklubben af 1982 har til formål at samle alle opdrættere af racen Barnevelder i såvel store racer som dværge nye og godkendte farvevarianter og arbejde for yderligere udvikling af racen, samt udveksle erfaringer klubbens medlemmer imellem.

§ 3. Barnevelderklubben af 1982s medlemmer.

1). Enhver kan optages som medlem.
Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.

1.1) Medllemstyper:

 

A-medlem:
A-medlemmer, der betaler fuldt kontingent.
Får tilsendt foreningens medlemsblad. Har adgang til deltagelse i møder, kurser og landsudstillinger m.v., der arrangeres af klubben.
Et A-medlemsskab dækker kun et navn (medlemsnummer) og kan således ikke tegnes fælles for ægtefælle/samlever.

 

B-medlem:
Et A-medlems ægtefælle/samlever og evt. hjemmeboende børn over 18 år kan optages som B- medlem.
B-medlemmer betaler et gradueret kontingent til klubben og opretholder samme rettigheder som A-medlemmer.
Der skal være anmeldt et A-medlem på en adresse.

 

Ungdomsmedlem:
Ungdomsmedlemmer (indtil 18 år og i hele kalenderåret, hvori de fylder 18 år). Ungdomsmedlemmer betaler et gradueret kontingent til klubben.

 

2). Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Indmeldelse modtages af klubbens kasser.

3). Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved bestyrelsens enstemmige beslutning.

Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Når et medlem ved sin opførsel skader klubben omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 6 måneder.
I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.
Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.

§ 4. Bestyrelsen af Barnevelderklubben af 1982.

1). Barnevelderklubben af 1982 ledes af en bestyrelse, der består af 4 til 7 aktive medlemmer.
Valgene gælder for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur.

2). Barnevelderklubben af 1982´s formanden vælges direkte af generalforsamlingen og bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Formand og Kasseren kan ikke være på valg samme år.

3). Der vælges endvidere hvert år 1 revisorer, en 1 bestyrelsessuppleanter samt en revisorsuppleant.

4). Formanden sammenkalder til møde i bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen kan være elektronisk.
Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen fremsender ønske derom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er mødt.
Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser.
I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.

5). Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 5. Økonomi, regnskab og revision

1). Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

2). Kasserer fører regnskabet og medlemsregister samt aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen.
Antegninger fra revisor skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling

1). Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling inden 1. marts.


Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel skriftlig eller ved elektronisk henvendelse til alle medlemmer.

2). Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest 8 dage før til formanden).
5. Arbejdsplan for kommende år
6. Valg til bestyrelse.

Valg af 1 bestyrelsessuppl., 1 revisorer og 1 revisorsuppl.
Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabsmøde i D.F.f.R.

For at Barnevelderklubben af 1982 kan regnes som aktiv i D.F.f.R. skal der senest 01. marts indsende følgende til D.F.f.R:

1. Godkendt og underskrevet regnskab for sidste regnskabsår.
2. Dagsorden samt godkendt referat fra sidste ordinære generalforsamling.
3. Ajourført medlemsliste over medlemmer pr. 01. marts.
Senest 2 uger før repræsentskabsmødet i D.F.f.R, skal D.F.f.R orienteres om, hvem der er stemmeberettiget repræsentant.

7. Eventuelt.

1). Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal, af de fremmødte medlemmer.

2). Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden.
Anmodningen afleveres til formanden.

Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.

3). Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3. (ungdomsmedlemmer undtagen).

4). Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.

5). Medlemmer af D.F.f.R’s hovedbestyrelse har ret til at overvære specialklubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

1). Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og Kasseren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

2). Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.


§ 8 Opløsning

1). Barnevelderklubben af 1982 kan kun opløses på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt eller elektronisk er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

2). Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.

3). Barnevelderklubben af 1982s midler deponeres ved D.F.f.R for evt. senere at komme en genopstartet specialklub til nytte.

Vedtægtsændringer og fravigelser meddeles D.F.f.R senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.

Således vedtaget på Barnevelderklubben af 1982´s ordinære generalforsamling d. 10. december 2017.

Love for specialklubben Barnevelderklubben af 1982 som vedtaget på den stiftende generalforsamling i Herning den 4. december 1982, ændret ved generalforsamlingen den 13/12 2015 og senest ved generalforsamlingen den 10. december 2017

 

Referat for generalforsamling for året 2016

                                   Referat fra generalforsamlingen for året 2016.              

 

        Generalforsamling 2016 afholdt  d. 14. januar 2017
Deltagere: Walter, Ingrid, Arno, Bjarne, Anneke, Niels Aage, Hans-Kurt, Lisbeth Ea


1. Valg af referent og dirigent. Dirigent: Hans-Kurt, Generalforsamling rettidigt indkaldt iflg. Barnevelderklubbens vedtægter. Referent: Lisbeth Ea


2. Formandens beretning. LU 2015: Dejligt at se så mange store høns udstillet. Der er stor tilfredshed med vores nye dommer Horst Niesobski Hønsedag 2016 hos Niels Aage Eis Pedersen var god og lærerig. Tur til Holland arrangeret af Arno fik stor ros. Beretningen blev godkendt.


3. Kassereren fremlæggelse at revideret regnskab. Bilag udleveret, gennemgået og godkendt. Det aftales, at der fremadrettet medbringes borde og stole på LU i stedet for at leje disse. Der er enighed om, at klubben et forholdsvis højt bankgebyr og at der arbejdes på at finde en bankforbindelse, der kan tilbyde bedre vilkår.


4. Fastsættelse af kontingent. Kontingentbeløb fortsætter uændret. Voksne betaler årligt 150 kr. og ungdomsmedlemmer betaler 50 kr.


5. Indkomne forslag. Ingen modtaget rettidigt.

6. Valg til bestyrelse. Som det fremgår af indkaldelse til generalforsamling er Ingrid, Anneke og Lisbeth Ea på valg. Ingrid ønsker ikke genvalg.

 

Bestyrelse: Formand – Walter Niemann

Kasserer – Anneke de Hertog

Bestyrelsesmedlem – Arno van Herpen

Bestyrelsesmedlem – Bjarne Skjødt Jakobsen

Bestyrelsesmedlem – Lisbeth Ea Stentoft

 

Suppleanter: 1. Hans-Kurt Strevelin

                     2. Niels Aage Eis Pedersen

 

Vi siger mange tak til Ingrid Larsen for store arbejde, hun gennem flere år har påtaget sig i Barnevelderklubbens bestyrelse udover posten som kasserer.

 

Vi byder Anneke og Hans-Kurt velkommen som hhv. ny kasserer og suppleant.

 

Fremadrettet er Hans-Kurt hjemmesideansvarlig og Lisbeth Ea er redaktør på Barnevelderklubbens medlemsblad.


7. Indstilling af dommer til LU 2017 Horst Niesobski indstilles til dommer på LU af en enig generalforsamling. Kontakt til dommerring aftales internt i bestyrelse.

8. Kommende aktiviteter – ønsker, ideer og ressourcefordeling.

 

LU: Arno, Anneke og Niels Aage.

Hollandstur: Arno planlægger medlemstur i 2017

Hønsedag 2017: Hans-Kurt Strevelin, Møllevejen 12, 4370 St. Merløse

 

Forslag 1. Kontingentbetaling via Mobilepay med link på hjemmeside og Facebook.

Forslag 2. Barnevelderudstilling – evt. under lokaludstilling. Bestyrelsen arbejder på mulighederne for at imødekomme forslagene.


9. Eventuelt:

Der forespørges om mulighed for, at Hollandstur evt. kan blive på 3 dage. Arno undersøger dette.

 

En enig generalforsamling indstiller tidligere kasserer Ingrid Larsen til sølvnål. Walter sørger for dette.

 

 

 

 

Siden sidst rettet 17112017  HKS

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

18.05 | 05:32

Hej Birgitte,
Prøv at høre Karl Bruun Nielsen. Hans mail står nederst når du klikker på bestyrelses medlem. Hans er en af vores suppleanter.
Mvh
Arno

13.05 | 08:16

Hej jeg har en skruk høne og søger daggamle kyllinger eller rugeæg tæt på klækning. Kan nogen hjælpe mig . Helst tæt på Værløse

02.05 | 09:28

Jeg er vendt tilbage til denne side flere gange, når jeg har skullet forklare, hvad der sker inde i ægget. Tak for en dejlig side!